• Câu hỏi: Cây đều có các loại cây khác nhau. Vậy các loại cây đó có nhả ra lượng ôxi bằng nhau không

    Dược hỏi Tạ Thùy Trang đến Trung Kiên trên 5 Th2 2018.
    • Hình chụp: Võ Trung Kiên

      Võ Trung Kiên Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


      Cây hấp thụ Co2 và thải ra O2 thông qua quá trình quang hợp nhờ vào chất diệp lục trong lá cây, vì vậy bề mặt lá có ảnh hưởng đến việc quang hợp vì vậy tùy loại cây khác nhau mà lượng Oxy khác nhau em nhé

Các bình luận